Gyldighed
Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver form for ydelse til kunder, ydet af SGS Analytics Denmark A/S (SGS) efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Betalings- og salgsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse ved enhver salgsaftale med SGS, medmindre de skriftligt er fraveget. Medmindre andet er aftalt, er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsen. Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Rettigheder
De materielle resultater (rapporter), som SGS frembringer inden for en rekvireret opgave og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Knowhow, som SGS genererer i forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af SGS efter opgavens afslutning. Immaterielle rettigheder (f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved efterfølgende opgaver), der skabes hos SGS i forbindelse med gennemførelsen af en opgave, tilhører SGS med mindre andet er aftalt skriftligt.

Parter
Sælger er:
SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
CVR: 20228806

Køb på webportalen.
Bestillingen er bindende, når bestillingen er registreret hos SGS. Der er under hele købsprocessen mulighed for at afbryde bestillingen, indtil betalingen har fundet sted. Købet kan alligevel afbrydes efter loven om fortrydelsesret.

Når SGS har modtaget bestillingen og betaling, sendes der automatisk en ordrebekræftelse til kunden. SGS opfordrer til at læse ordrebekræftelsen nøje for at undersøge, om den svarer til bestillingen. Er bestillingen fejlbehæftet kan SGS kontaktes på tlf. +45 98 19 39 00.

Informationer om webportalen.
SGS forbeholder sig retten til at aflyse bestillingen, eller dele af denne, hvis SGS ikke kan levere som bestilt. I sådanne tilfælde vil SGS straks kontakte kunden, og informere om, hvilke muligheder der ellers er for service og ydelser. Kunden kan herefter helt afbestille/aflyse bestillingen (og tilbagebetales straks) eller kunden kan vælge at acceptere den mulighed for tjeneste og ydelse SGS ellers kan tilbyde.

Priser
Alle priser er inklusiv moms. Totalbeløbet, inklusiv moms vil fremkomme på skærmen tydeligt med angivelse af momsdelen, før betalingsvinduet vises. Totalbeløbet vil før betaling inkludere alle udgifter forbundet med købet som emballage, kørsel, prøveudtagning, analyser, rapportering og evt. porto. Det totale beløb beregnes ud fra kundens indtastede adresse, da denne bestemmer prøvetagningsomkostninger.

Betaling
Der kan betales med Dankort.

Købesummen vil blive trukket på det anvendte kreditkort ved accept af bestilling og køb på webportalen. Hvis SGS af en eller anden grund ikke kan trække beløbet på kreditkortet, forbeholder SGS sig retten til at aflyse bestilling og køb. Kunden vil i dette tilfælde modtage information om, at købet er aflyst.

Prøvetagning
En stor del af de analyser og målinger som foretages af SGS er akkrediteret af DANAK. Analyser og målinger, som foretages af SGS vil blive leveret som akkrediteret i det omfang SGS er akkrediteret hertil. Såfremt rekvirenten ønsker akkrediterede analyser/målinger som SGS ikke umiddelbart leverer, skal
rekvirenten sørge for, at dette aftales særskilt i det enkelte tilfælde.

Fortrydelsesret for køb af varer
Fortrydelsesretten giver kunden ret til at fortryde køb og bestilling. Fortrydelsretten gælder for alle ydelser og tjenester.

Evt. fortrydelse af købet skal informeres til SGS inden påbegyndelse af prøveudtagning og analyse. Kunden vil blive kontaktet af vores prøveudtager for aftale af prøveudtagningstidspunktet, og ved evt. fortrydelse er dette det seneste tidspunkt, hvor fortrydelse kan accepteres. Konsekvensen af at tjenesten er igangsat, er samtidig tidspunktet for fortrydelsesrettens ophør.

Tvister
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes
for Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration), som træffer endelig og bindende afgørelse i sagen.

Persondata
Kundens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og SGS indestår for, at forenklet-kontrol.dk til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som “god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder at reglerne i persondataloven er iagttaget.

SGS indestår for, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

SGS opbevarer og behandler alene de data, kunden lægger i systemet og behandler dem alene efter kundens instruks og inden for rammerne af nærværende vilkår og funktionaliteten i forenklet-kontrol.dk. SGS vil ikke afsløre eller distribuere kundens data til tredjemand bortset fra det tilfælde, hvor en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen anmoder om en sådan indsigt, herunder hvis en domstol pålægger SGS at videregive konkrete oplysninger.

Det påhviler kunden selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af persondataloven, såfremt der er tale om personhenførbare data.

Konstateres der sikkerhedsbrud eller forhold, hvor der er begrundet mistanke om, at kundens data er blevet kompromitteret, vil kunden omgående blive underrettet herom.

SGS skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder loyalt besvare spørgsmål fra kunden og Datatilsynet om sikkerhed og relevante procedurer i forbindelse med overholdelse af persondataloven.

Brug af underleverandører
SGS gør brug af forskellige underleverandører for at levere sin ydelse. SGS indestår ikke for disse, udover hvad der følger af almindelige erstatningsretlige regler. SGS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i brugen af ydelser fra underleverandører, herunder erstatte disse med andre, og begrænse eller udvide kredsen af benyttede underleverandører.

Efter anmodning herom vil SGS oplyse kunden om identiteten af de benyttede underleverandører, ligesom en fortegnelse over de anvendte underleverandører kan ses i bunden af denne side.

Fortrolighed og tavshedspligt
Udover de data, der er indlagt i systemet, behandler SGS også alle andre oplysninger om kunden og brugerne fortroligt, og SGS iagttager ubetinget tavshedspligt vedrørende øvrige oplysninger om kunden og brugerne, medmindre der er tale om oplysninger, som i forvejen er kendt i offentligheden.

Liste af underleverandører
WordPress
Quickpay
Zendesk