En »Forenklet kontrol« omfatter analyse af følgende parametre:

  • Udseende
  • Lugt
  • Temperatur
  • pH
  • Ledningsevne
  • Nitrat
  • Arsen
  • Coliforme bakterier
  • E. Coli
  • Kimtal ved 22°C

En »Forenklet kontrol« af drikkevand skal følge gældende drikkevandsbekendtgørelse: “Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” som udføres for vandforsyninger, der i gennemsnit leverer mindre end 10 m3  vand pr. dag til mere end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol for disse vandforsyningsanlæg.

Ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Drikkevand er ikke underlagt obligatorisk kontrol for forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3  vand pr. dag til husholdningsbrug til kun én enkelt husstand.

Disse ejendomme kan naturligvis også med fordel få foretaget en kontrol af drikkevandet.

Det kan ofte være en god idé at supplere med analyse for jern og mangan. I visse tilfælde kan en analyse for pesticider også anbefales.

Hvis kravene til vandkvaliteten er overskredet bør man kontrollere vandforsyningsanlægget. De fysiske forhold omkring vandforsyningsanlægget bør undersøges, og de forhold, der kan give anledning til en bakterieforurening, bør udbedres. For undersøgelse af vandforsyningsanlægget henvises til et sagkyndigt firma f.eks. en autoriseret brøndborer.

Når årsagen til forureningen er fundet og udbedret, er det vigtigt, at der foretages en grundig gennemskylning af alle tappesteder i vandinstallationerne. Såfremt der til vandforsyningsanlægget er installeret hydrofor anbefales det, at denne også gennemskylles, dvs. at den tømmes for vand fra en taphane i bunden af hydroforen og påfyldes igen. Dette kan være nødvendigt at gøre flere gange.

Foruden at udføre forenklet kontrol, udfører SGS Analytics Denmark mange andre vandanalyser af forskellige typer vand, som grundvand, drikkevand, recipientvand, badevand, drænvand, spildevand, percolat m.m.
Du kan på www.sgsanalytics.dk se en liste over alle de analyser som SGS Analytics Denmark A/S udfører.