Borings- og Pesticidkontrol

Ring for pris

Få analyseret dit drikkevand efter gældende drikkevandsbekendtgørelse. Følgende parametre vil blive analyseret: Der er ikke taget højde for lokale forhold*.

 • Temperatur
 • pH
 • Ledningsevne
 • NVOC (C)
 • Calcium
 • Magnesium
 • Natrium, total
 • Kalium
 • Ammonium
 • Jern, total
 • Mangan, total
 • Bicarbonat
 • Chlorid
 • Sulfat
 • Nitrat
 • Nitrit
 • Fluorid
 • Phosphor
 • Ilt
 • Aggressiv kuldioxid
 • Svovlbrinte
 • Methan
 • Aluminium
 • Nikkel
 • Arsen
 • Barium
 • Bor
 • Cobolt
 • Pesticider og nedbrydningsprodukter

*Hvis der i indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med organiske mikroforureninger, skal der kontrolleres for disse stoffer, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Parametre der ikke er med som standard, er bl.a.: Strontium, “Andre uorganiske sporstoffer” og “Andre organiske mikroforureninger”

Prøven forventes udtaget indenfor 15 arbejdsdage fra bestillingsdato. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet af en prøvetager.

Varekategori: