Borings- og Pesticidkontrol

Ring for pris

Få analyseret dit drikkevand jf. drikkevandsbekendtgørelsen nr. 524 01/05/2019. Der er ikke taget højde for lokale forhold*.

 • Temperatur
 • pH
 • Ledningsevne
 • NVOC (C)
 • Calcium
 • Magnesium
 • Natrium, total
 • Kalium
 • Ammonium
 • Jern, total
 • Mangan, total
 • Bicarbonat
 • Chlorid
 • Sulfat
 • Nitrat
 • Nitrit
 • Fluorid
 • Phosphor
 • Ilt
 • Aggressiv kuldioxid
 • Svovlbrinte
 • Methan
 • Aluminium
 • Nikkel
 • Arsen
 • Barium
 • Bor
 • Cobolt
 • Strontium
 • Pesticider og nedbrydningsprodukter

*Hvis der i indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med organiske mikroforureninger, skal der kontrolleres for disse stoffer, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Parametre der ikke er med som standard, er bl.a.: Strontium, “Andre uorganiske sporstoffer” og “Andre organiske mikroforureninger”

Prøven forventes at blive udtaget 14 arbejdsdage efter bestillingsdato. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet af en af vores prøvetagere.

Varekategori: